KABUL EDİLEN
SÖZLÜ BİLDİRİLER LİSTESİ
Bildiri No Bildiri Adı
3281 2017-2018 Türkiye Ağız-Diş Sağlığı Profili Araştırması
3996 Acil Servislerde Klinik Kalite Karar Verme Rehberlerinin Etkin Kullanımı
3254 Acil Serviste Mortalitenin Değerlendirilmesi
3887 Aydınlatılmış Onam Formlarının Cerrahi Girişim Yapılan Hastalar Tarafından Anlaşılabilirliğinin İncelenmesi
4008 Bir Eğitim Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde Bundle Uygulamasının Vip Oranlarına Etkisi
3929 Bir Sağlık Kurumunda Bilgi Güvenliği Farkındalığının Belirlenmesi: Sivas İli Örneği
3006 Çalışan Gözüyle Hasta Ve Çalışan Güvenliği Uygulamaları
3839 Çalışan Güvenliği Komitesi Kök Kaza İnceleme Ve Düzeltici Önleyici Faaliyet Uygulamaları Üzerine Bir Çalışma
3673 Diyarbakır İli İlk-Orta Öğretim Ve Yükseköğrenim Öğrencileri Sağlık Okuryazarlık Düzeyi Üzerine Bir Araştırma
3861 Dokuz Adımda Tarama Uygulaması İle Hastane Personelinin Sağlık Tarama Oranlarının Yükseltilmesi
3922 Düşme Riskini Doğru Değerlendiriyor Muyuz?
3900 Düşük Riske Sahip İlk Doğum Yapan Kadınlarda Sezaryen Oranının Primer Sezaryen Oranına Etkisi
3525 Eksiksiz Doldurulan Mavi Kod Olay Formu Oranının İzlenmesi İle Tıbbi Kayıtlardaki Hataların Düzeltilmesi Bir Gösterge Örneği
3694 Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Üniteleri Ve Palyatif Bakım Merkezinde Çalışan Hemşire Ve Temizlik Personeli El Hijyeni Bilgi Düzeyi Ve Amacının Belirlenmesi
3449 Güvenlik Raporlama Kültürü Laboratuvar Hataları Sınıflandırma Sistemi Bildirim Analizi
3960 Güvenlik Raporlama Sistemi Bildirimlerinin Belirlenmesi: Alanya’Da Bir Kamu Hastanesi Örneği
3666 Hasta Düşmeleri İle İlgili Paydaşların Düşme Nedenleri Ve Önleyici Uygulamalar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenerek İşlevsellik, Yetiyitimi Ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Modeline Göre Gruplandırılması
3894 Hasta Güvenliği Kültürü Algısının Sosyo-Demoğrafik Özelliklerine Göre İncelenmesi
4117 Hasta Güvenliği Kültürünün Oluşmasında Yeni Nesil Sağlık Eğitim Sisteminde Simülasyona Dayalı Eğitimin Etkinliği: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Planlaması
3719 Hastane Yöneticilerinin Otonomi Kişilik Özelliği Ve Çatışma Yönetim Tarzlarının Değerlendirilmesi
3492 Hastanemizde Atık Mı? Hiç Dert Değil Projesi
3941 ''Hayat Kurtarmak İçin Organlarınızı Bağışlar Mısınız?'' Proje Sonuçları
3642 Hemşirelerin Hasta Teslim Süreçleri Hakkındaki Görüşleri Ve Deneyimleri (Yüksek Lisans Tezi)
3262 Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin Hastane Staj Uygulamalarında Mobbinge Maruziyet Durumlarının İncelenmesi
3985 İlaç/Sarf Malzemelerde Kritik Stok Takiplerinde Sms Kullanımı: Dışkapı Modeli
3837 İskenderun Devlet Hastanesi Çalışan Güvenliği Kültürü Araştırması
3855 İstanbul İli Özel Hastane Şikayetlerinin Sağlıkta Kalite Standartları İle İlişkisi
3901 İzmir İli Güney Genel Sekreterliği Hastanelerinde Hasta Ve Hasta Yakını Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
3441 Kamu Hastanelerine Başvuru Yapan Ayaktan Ve Yatan Hastaların Hasta Mahremiyeti Konusunda Görüşlerinin İncelenmesi
3921 Kanıta Dayalı Düşme Önleme Stratejilerinin Hemşirelerin Kanıta Dayalı Uygulamalara Yönelik Tutumlarına Ve Hasta Düşmelerine Etkisi
3121 Kesici Delici Alet Yaralanmalarına İlişkin İzlem Prosedürlerinin Retrospektif İncelenmesi
3909 Kişisel Sağlık Verileri Kayıt Ve Korunması Tutum Ölçeği Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
3392 K-Means Kümeleme Algoritması İle Kamu Hastanelerinin Sınıflandırılması
3955 Laboratuvar Çalışanlarında İş Doyumu Ve Tükenmişlik: Sakarya Ve Van Örneklemi
3310 Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Engelli Personellerin Memnuniyetinin Zaman İçindeki Değişimi
3811 Marmaris Özel Ahu Hastanesi’ Nde Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi
3938 Merkezi Hekim Randevu Sisteminde Kısa Mesaj Yoluyla Randevu İptal Çalışması
3953 Palyatif Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Memnuniyet Düzeyleri Ve Beklenti Durumlarının Değerlendirilmesi
3025 Psikolojik Yıldırma Davranışlarının Sağlık Çalışanlarının Tükenmişliği Üzerine Etkisi
3026 Sağlık Çalışanların İşten Ayrılma Niyetlerini Belirleyen Faktörler: Psikolojik Yıldırma Ve Sosyodemografik Özellikler
3936 Sağlık Çalışanlarının Hasta Güvenliği Tutumlarının Belirlenmesi: Bir Devlet Hastanesi Örneği
3622 Sağlık Disiplini Öğrencilerinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda Eğitim Alma Ve İş Kazasına Maruz Kalma Durumu
4064 Sağlık Hızmetlerınde Değer Akış Haritalama: Poliklinik Uygulama Örneği
3628 Sağlık Personelinin İş Sağlığı Ve Güvenliği Faaliyetlerine Yönelik Algı Durumlarının İncelenmesi
4079 Tip 2 Diyabet Hastalarının Hastalığa İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
3838 Trabzon İl Ambulans Servisinde Beyaz Kod Bildirimi Süreçleri Çalışan Görüşü Alınması Üzerine Bir Çalışma
3369 Uluslararası Hastane Akreditasyonunun Çalışan Memnuniyetine Olan Etkisinin Araştırılması
3600 Uluslararası Sağlıkta Performans Ve Kalite Kongrelerinde Odaklanılan Konular Ve Kullanılan Yöntemler: 2009-2016 Dönemi
3334 Unıcef Dünya Çocuklarının Durumu Raporlarındaki Sağlıkla İlgili Parametrelerinin Değerlendirilmesi
3755 Yoğun Bakım Birimlerinde, Basınç Ülseri Önleme Kılavuzu Kullanımını Kolaylaştırma Girişimlerinin Kılavuz Önerilerine Uyum Ve Hasta Sonuçlarına Etkisi
3649 Yoğun Bakım Çalışanlarının Radyasyon Güvenliği Açısından Bilgi, Tutum Ve Davranışları- Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Örneği